Sustainable Painting är en dynamisk målning som ändrar delar av motivet beroende på ett hushålls energiförbrukning. Det kommer att hjälpa användaren att reflektera över hur mycket energi de använder i hushållet, och vilka saker i hemmet som drar mest energi. Grundtanken är att el-, vatten- och skräpkonsumtion används som underlag för att beräkna energiförbrukningen i ett hushåll. Målningen reagerar på olika förbrukning och visar olika bilder beroende på användningen av energi.

Målet med detta ubiquitous computing projektet är att öka människors medvetenhet om sin energiförbrukning i hushållet genom att synliggöra detta. Genom att öka människors medvetenhet om sin energianvändning hoppas vi kunna bidra till att uppmuntra mindre konsumtion och i slutändan uppnå ett mer hållbart samhälle. Sustainable Painting bidrar med ett nytt sätt att visualisera energikonsumtion.

Advertisements

The Sustainable Painting is a dynamic painting which changes its picture depending on the household´s energy consumption. It will help the user to reflect upon how much energy they use in their household. The basic idea is that electricity, water and trash consumption are used as input to calculate the energy consumption of a household. The painting reacts to the different levels of consumption and displays different pictures depending on the usage of energy.

The objective of this ubiquitous computing project is to directly increase people’s awareness of their energy consumption in the household by making visible what is normally hidden. By increasing people’s awareness of their energy usage we hope to help encourage less consumption and ultimately achieve a more sustainable society. The project will introduce a new way to visualize energy consumption in households.

Advertisements